Voorwaarden huurcontract

Artikel 1
De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen.De Bruyn Solexverhuur wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de solex in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt.
Voor 10 personen of meer 250,- minder dan 10 personen 100,- .

Artikel 2
a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen. Uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan De Bruyn Solexverhuur voldoen.
b. Het rijden van een solex is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs dan wel een geldig bromfietscertificaat.

Artikel 3
De Bruyn Solexverhuur is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van De Bruyn Solexverhuur op aanvullende schadevergoedingen.

Artikel 4
DeBruyn Solexverhuur is te allen tijde gerechtigd om de solex na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5
Bij diefstal, tijdens de overeengekomen huur periode, is de huurder aansprakelijk voor de vergoeding van de dagwaarde van de solex, daar deze door de Bruyn Solex- GPS verhuur niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. Tijdens een stop dient de huurder de solex in het zicht te houden om diefstal te voorkomen.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8
Bij vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 9
U dient zich te houden aan de Nederlandse Wegen Verkeerswet.

Artikel 10
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijke geldende politiereglement is het streng verboden;
a) De trottoirbanden op en af te rijden.
b) Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
c) Een of meerdere passagiers te vervoeren.

Artikel 11
Het huren van de solex geschiedt op eigen risico. De Bruyn Solex - GPS verhuur is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Tot 2 weken voor uw activiteit kunt u kostenloos annuleren, daarna zal De Bruyn Solex - GPS verhuur 25% van het huurbedrag vorderen, of u krijgt de mogelijkheid om op een ander tijdstip alsnog uw activiteit gebruik te maken.Home
Solex route
Fietstrein
Voetbalskelter
Simulators
Prijzen en arrangementen
Voorwaarden
Contact